Sukututkimusrekisteri

Rekisteriseloste

 

Laatimispäiväys:        19.5.2018

Päivitetty viimeksi:     19.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Nimi:                           Sedergrenien Sukuseura ry, Pentti Muona

Yhteystiedot:              Vanha Puroniitynpolku 3 D 34, 00720 Helsinki

                                   p. 0505224916, e-mail: pmuona@gmail.com

 

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi:                           Pentti Muona

Asema:                       Sukuseuran hallituksen jäsen (toistaiseksi)

Yhteystiedot:              Vanha Puroniitynpolku 3 D 34, 00720 Helsinki

                                   p. 0505224916, e-mail: pmuona@gmail.com

Nimi:                           Simo Saarmala

Asema:                       Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja

Yhteystiedot:              Tähtiniementie 1 as 2, 74130 Iisalmi

                                   p. 0404166551, email: simo.saarmala@gmail.com

 

Rekisterin nimi

Sedergrenien Sukuseuran sukututkimusrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Sukututkimus

- Sukukirjan julkaiseminen

- Sukututkimustietojen julkaiseminen Sedergrenien Sukuseuran ry:n suljetulla verkkosivustolla

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti-, osoite- ja yleiset yhteystiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Sukuseuran jäsenten itsestään sekä perheestään ilmoittamat tiedot, muilta sukututkijoilta saadut tiedot, muut sukukirjat, kronikat, historiikit, sanomalehdet sekä muut mahdolliset julkaisut tai tutkimukset. Lisäksi eri arkistoista (kirkonarkistot ym. sukututkimuslähteet) ja rekistereistä (esim. väestörekisterikeskus) hankitut tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 22.4.1999/523 mukaisesti, sukututkimuksen käytännesääntöjä noudattaen. Tietoja luovutetaan vain sukututkimustarkoituksiin ja käytetään vain sukuseuran omiin julkaisuihin. Rekisteristä ei siirretä tietoja ulkomaille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Paperisessa muodossa oleva aineisto

Sukututkimukseen liittyviä henkilötietoja säilytetään sukututkimusrekisterin ylläpitäjän asunnossa lukittavissa ja valvotuissa tiloissa.

Sähköisessä muodossa oleva aineisto

Sukuseuran hallituksen jäsenillä on käyttöoikeus rekisterin tietoihin. Sähköisessä muodossa oleva rekisteri, sen varmuuskopiot sekä itse tietokone säilytetään rekisterin ylläpitäjän (tai sukuseuran valtuuttaman sukututkijan) tai hallituksen jäsenten kotona valvotuissa oloissa ja lukittavissa tiloissa tai salasanasuojattuna muussa palveluntarjoajan sähköisessä säilytysalustassa. Tietokoneet on suojattu salasanoin, palomuuri- ja virustorjuntaohjelmin.

 

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.