Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT,

hyväksytty perustamiskokouksessa 12.7.2009

Sedergrenien sukuseura ry

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan sukuseuraksi, nimi on Sedergrenien sukuseura ry ja sen kotipaikka on Pielavesi. Sukuseuran toimialue on koko Suomi.

 

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa sekä vaalia ja edistää yhteenkuuluvuutta jäsentensä keskuudessa.

3. TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI SEDERGRENIEN SUKUSEURA VOI TOTEUTTAA TARKOITUSPERIÄÄN

1.   Järjestämällä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia.

2.   Suorittamalla tutkimustyötä suvun vaiheista ja julkaisemalla työn tulokset.

3.   Keräämällä ja tallentamalla arkistoonsa sukua koskevaa tietoutta sekä ylläpitää luetteloa suvun jäsenistä.

4.   Harjoittaa suvun historiaan ja nykypäivään liittyvää julkaisutoimintaa erityisesti suvun jäsenien parissa sekä tiedottaa toiminnastaan ja julkaista toimintansa tuloksia suvun tarkoitusperien mukaisesti.

5.   Sukuseura voi hankkia kiinteää tai irtainta omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja ja toimeenpanna arpajaisia sekä perustaa rahastoja.

4. JÄSENET

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka kuuluu isän tai äidin puolelta sukuun tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran nuorisojäseniksi voivat liittyä sukuseuran jäsenten viisitoista vuotta nuoremmat lapset.

Varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet hyväksyy ilmoituksen saatuaan sukuhallitus.

Sukukokous voi kutsua kunniajäsenekseen sukuun kuuluvan henkilön, joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai jota kohtaan sukuseura haluaa osoittaa kunnioitusta.

5. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, jonka katsotaan toimivan vastoin sukuseuran tarkoituksia tai muutoin olevan ilmeisesti haitaksi sukuseuran maineelle, voi sukukokous erottaa seuran jäsenyydestä kuultuaan asianomaista.

Seuran hallituksen tulee pitää seuran jäsenistä jäsenluetteloa.

6. JÄSENMAKSU

Varsinaiset jäsenet suorittavat toimintakausittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta määrää varsinainen sukukokous. Kunnia- ja nuorisojäsenet ovat jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaat.

7. SUKUSEURAN SUKUHALLITUS JA KOKOUKSET

Sukuseuran toimielimiä ovat sen kokous ja hallitus, joita kutsutaan näissä säännöissä sukukokoukseksi ja -hallitukseksi. Varsinainen sukukokous valitsee sukuhallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi, mutta enintään yksitoista muuta jäsentä.

Sukuhallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi kesä - syyskuussa.

Sukuseuran ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20: n § 2 momentissa mainituissa tapauksissa.

Sukuseuran kokouksessa käyttävät äänivaltaa seuran varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet, nuorisojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Sukukokouksen sihteerinä toimii sukuseuran sihteeri.

8. SUKUHALLITUS

Sukuhallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan ja nimittää toimihenkilöitä ja valiokuntia eri asioiden hoitoa varten. Sukuhallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava sukuhallituksen jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Sukuhallituksessa käyttävät toimeenpanovaltaa läsnä olevat sukuhallituksen jäsenet.

Sukuseuran hallituksen toimintakausi kestää varsinaisten sukukokousten välisen ajan. Sukuhallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kumpikin erikseen.

10. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Sukuseuran tilikausi on vuosi ja toimintakausi on varsinaisten kokousten välinen aika.

Tilikausi alkaa 1. kesä ja päättyy 31. toukokuuta. Sukuseuran rahastonhoitajan on sukuhallituksen puolesta jätettävä 21 päivää ennen varsinaista sukukokousta tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajille lausuntoa varten tileistä ja hallinnosta.

11. SUKUSEURAN SUKUKOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Sukukokouksen kutsuu koolle sukuhallitus vähintään kuukautta ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla, joka voidaan toimittaa jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse.

12. VARSINAISESSA SUKUKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

1.  Päätetään kokouksen laillisuudesta.

2.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja heille varahenkilöt.

3.  Tarkastetaan kuluneen toimintakauden toimintakertomukset.

4.  Esitetään tilinpäätökset ja päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

5.  Valitaan sukuhallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet, joiden lukumäärästä noudatetaan sääntöjen 7. pykälää.

6.  Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.

7.  Päätetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksuista.

8.  Käsitellään muut esille tulevat asiat.

13. ALUEELLISET SUKUKERHOT

Sukuseuran jäsenet voivat perustaa alueellisia, rekisteröimättömiä sukukerhoja, joiden säännöt sukuhallitus hyväksyy.

14. SUKUSEURAN PURKAMINEN

Jos sukuseura purkaantuu tai se joutuu lakkautettavaksi, on sukuseuran varat käytettävä sukuseuran sääntöjen 2 kohdan tarkoitusten mukaisten tavoitteiden edistämiseen purkamisesta päättävän sukukokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran kirjallinen ja historiallinen arkisto luovutetaan Suomen Sukututkimusseura ry:lle tai Kansallisarkistolle.

15. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAUTUMINEN

Sukuseuran sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta taikka näissä säännöissä erikseen mainitsemattomista seikoista noudatetaan yhdistyslain säädöksiä.

- - -